Genel Cerrahide Pratik Bilgiler

Cerrahi, tıbbın ana bölümlerinden biridir. İnsanoğlunun varoluşundan bu yana yaralama, yaralanma ve ameliyat olayları daima olmuştur ve olmaya da devam edecektir. İnsanoğlu bu sorunlarını cerrahi ile çözmeye çalışmış ve çalışacaktır.
Bugüne kadar cerrahi konusunda yerli veya yabancı birçok eserler yazılmıştır. Yazılan bu eserlerin her birinin ayrı bir özelliği, ayrı bir üstünlüğü vardır. Yazılan her yeni eser, bir önceki eseri tamamlayıcı niteliktedir.

Bu eserlerden biri olan “Genel Cerrahide Pratik Bilgiler (Cerrahi Özet)”, genel cerrahi tıp bilgileri doğrultusunda, genel anlamda sağlık personelinin tümüne, özellikle de tıp fakültesi öğrencileri, internler, yeni mezun olmuş pratisyen doktorlar, tıp da uzmanlık sınavına girecekler ve tıp da uzmanlık öğrencileri (asistanlar) için yazılmıştır.

“Genel Cerrahide Pratik Bilgiler (Cerrahi Özet)” hastalar ve hastalıklar karşısında sistematik bir bilgiye sahip olmak, tanı ve tedaviyi sırası ile uygulamak prensibinden hareket edilerek konu kısa, öz, anlaşılır ve madde madde yazılarak yeniden hatırlanması için yukarıda isimleri yazılı sağlık personelinin dikkatine ve hizmetine sunulmuştur.

Bu kitapta eksiklikler ve hatalar olabilir; ancak bunların hoşgörü ile karşılanacağını ve siz sayın okuyucularımızın önerileri doğrultusunda düzeltileceğini düşünmekteyim.

Kitabın yayınlanmasında katkısı olan tüm arkadaşlarıma, yayın ve dağıtımını üstlenen Ankara Nobel Tıp Kitabevi sahibi ve çalışanlarına teşekküre bir borç bilirim.
Prof. Dr. Mehmet KAYA


Genel Cerrahide Pratik Bilgilerini Kitabını Temin Edebileceğiniz Satış Siteleri ve İletişim Bilgileri
Ankara Nobel Tıp Kitabevi tel:03124341087-05321545843 | Krc Başkent Tıp Kitabevi tel:03124320518 | İzmir Nobel Tıp Kitabevi tel:02323431050-05350282262-05335116531

http://www.ankaranobel.com
http://www.izmirnobel.com
http://www.krcbaskent.comİÇİNDEKİLER

Önsöz iii
BÖLÜM 1
CERRAHİ HASTALIKLARDA MUAYENE VE BULGULAR
Cerrahide hikaye 1
Cerrahide fizik muayene 1
Cerrahide enfeksiyonlar 3
Yanıklar 7
Baş 8
Kafa yaralanmaları 8
Ağız 9
Çene 10
Baştaki enfeksiyonlar 10
Boyun 11
Tiroid hastalıklarında bulgular 11
Tiroiditler 12
Paratiroidler 12
Göğüs 13
Göğüs yaralanması 14
Postoperatif göğüs takip 15
Cerrahide konjenital kalp hastalıkları ve muayene 17
Karın fıtıkları 18
Cerrahide karın muayenesinde bulgular ve hastalıklar 19
Portal hipertansiyon 21
Anorektal hastalıklarda muayene ve bulgular 24
Cerrahide akut karın muayenesi ve bulguları 26
Karın yaralanması 33
Omurga 34
Ven hastalıkları ve bulguları 35
Arter hastalıklarında muayenesi ve bulgular 36
BÖLÜM 2
AKUT KARIN
Karaciğer apseleri 39
Piyojen karaciğer apseleri 39
Amipli karaciğer apsesi 40
Akut kolesistit 40
Akut meckelitis 41
Akut apandisit 41
Akut lymphadenitis abdominalis 43
Akut salpingitis 43
Peritonit 44
Pnömokok peritoniti 44
Safra peritoniti 45
Periton içi apseler 45
Akut pankreatit 46
Askarise bağlı akut karın 46
Peptik ülser delinmesi 47
Safra kesesi delinmesi 47
Tifoya bağlı ince barsak delinmesi 47
Kalın barsağın diastatik delinmesi 48
Rekto-sigmoidoskopik veya lavmanla delinme 48
İleuslar 49
İnce barsak volvulusu 51
İnvaginasyon (ıntussusseptıon) 51
Çekum volvulusu 52
İnce barsak volvulusu 52
Sigmoid kolon volvulüsü 52
Safra taşı ileusu 53
Doğumsal ileuslar 53
Postoperatif bridler 54
Fıtık boğulması 54
Akut mide volvulusu 54
Akut mide dilatasyonu 54
Over kisti torsiyonu 54
Apopleksia abdominalis 55
Dış gebelik 55
Aorta abdominalisin yırtılması 55
Barsaklarda beslenme bozukluğu 56
Omentum majus infarktüsü 56
Travmaya bağlı akut karın 56
Karın travmalarında tedavi ilkeleri 57
Karaciğer travmaları 57
Dalak travması 58
Pankreas travmaları 59
Sürrenal yaralanmaları 59
Rektum ve anüs travmaları 60
Safra kesesi yaralanmaları 60
Diafragma yaralanmaları 60
Üro-genital sistem travmaları 60
Mesane yaralanmaları 61
Rektus kasının yaralanması 61
Akut karını taklit eden hastalıklar 62
Kurşun zehirlenmesinde akut karın 62
Genital organ travmaları 62
Retroperitoneal flegmon 63
Perinefritik apse 63
İdrar flegmonu 63
Periproktial flegman 63
BÖLÜM 3
SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA CERRAHİ
Özofagus hastalıkları 64
Özofagus hastalıklarında tanı 64
Hiatus hernileri 71
Mide ve duodenum hastalıkları 72
Karaciğer dışı safra yolları 91
Akut kolesisti 92
Kronik kolesistit 93
Taşlı kolesistit ve safra taşları 94
Karaciğer hastalıkları 100
Dalak 114
Pankreas ve hastalıkları 119
Jejunum ve ileum 124
Akut appendisitis 132
Kolon ve rektum 137
Barsak stomaları 150
Rektumun doğumsal anomalileri 152
Anal kanalın kronik enfeksiyonları 154
Barsak takınması (ileus) 160
Periton hastalıkları 167
Omentum hastalıkları 173
Karın yaralanmaları 175
BÖLÜM 4
REKTUM VE ANAL KANAL HASTALIKLARI
Rektum ve anal kanal anatomisi 183
Rektum ve anal kanal arasındaki farklar 183
Rektumun kısımları 183
Anal kanal 183
Anatomik anal kanal 183
Anal kanal fiksasyonu 183
Anal kanal ve rektum damarları 184
Anal kanal ve rektumun lenfleri 185
Defekasyon 185
Hemoroidler 185
Anal fissür 187
Anal apseler ve fistüller 188
Anal fistüller 188
Sakral dermoid (sinüs plonidalis) 189
Anal striktur 190
Enkontinens 190
Prolapsus 190
Total prolapsus 191
Rektum ve anal kanalın tümörleri 191
Rektum tümörleri 191
Adenoakonoma (muko epidermal kanal karsinom) 193
Kalın barsağın iltihabı hastalıkları 194
Kalın barsağın crohn hastalığı 194
İskemik colitis 195
Nekrotizan kolitis (clostrodium welchii kolitisi) 195
Psödomenbranöz kolitis 195
Amibiazis (amipli dizanteri) 196
Bakteriyel dizanteri 196
Schistosomiasis (bilharziozis) 196
Işınsal proktiti 196
Kalın barsağın venerien hastalıkları 197
Pruritus anı (anal kaşıntı) 197
BÖLÜM 5
İNGUİNAL VE FEMORAL FITIKLAR
İnguinal ve femoral fıtıklar 198
Femoral bölge 199
Fıtıkların oluş yerleri 199
Karın ön duvarına arkadan bakış 199
Bassini ameliyatı 200
Direkt inguinal fıtıklar 200
Femoral fıtık cerrahisi 200
Fıtık komplikasyonları 201
İndirekt fıtıkların özellikleri 202
BÖLÜM 6
TİROİD VE PARATİROİD HASTALIKLARI VE CERRAHİLERİ
Paratiroid hastalıkları ve cerrahisi 203
Hiperparatiroidizm 203
Tiroid hastalıkları ve cerrahisi 204
Hipertiroidizm 205
Hipotiroidizm 206
Cretinism 206
Goitre 206
Goitrede cerrahinin yeri 207
Tiroid hormonun sentezi 208
Tiroksinin etkileri 208
Tiroid fonksiyon testleri 209
Tiroid fonksiyonunun kademeleri 209
Goitrenin fonksiyonlarına göre sınıflaması 210
Basit goitre 210
Goitrede ameliyat endikasyonları 210
Toksik goitre 210
Hipertiroidizmin tedavisi 210
Tiroidin malign tümörleri 212
Thyroksin biyosentezi 212
Tiroid fonksiyon testleri 213
Tiroid cerrahisi öncesi ve sonrası durumlar 214
BÖLÜM 7
CERRAHİDE MEME HASTALIKLARI
Memenin embriyolojisi 215
Memenin anatomisi 215
Meme fizyolojisi 219
Memenin anomalileri ve gelişme bozuklukları 220
Meme kanserlerinin sınıflandırılması 227
Meme kanserinde tanı için yapılan tetkikler 229
Meme tümörlerinin ayırıcı tanıları 229
Meme kanserinde tedavi 231
Meme kanserlerinde nükslerin tedavisi 237
Gebelik ve meme kanseri 239
Meme kanserinde prognoz 239
BÖLÜM 8
PEDİATRİK CERRAHİ
Brankiojen kist ve fistüller 241
Tiroglossal kist ve sinüsler 241
Koana atrezisi 241
Pierro robin sendromu 241
Kongenital larinks obstrüksiyonları 241
Trakeo-ösofajial fistüller 242
Diafragma hernileri (bochdalek) 242
Vasküler ring 242
Kongenital pilor stenozu 243
Anal atrezi 243
Göbek hastalıkları 243
Umbilikal hernia 244
Umbilikal granüloma 244
Mekonyum ileusu 244
Hırschsprung hastalığı 244
Çocuklukta kötü huylu tümörler 245
Neuroblastoma 245
Safra yolları atrezisi 245
Koledok kisti 246
Çocuklarda fıtıklar 247
İnguinal kanalın içinden geçenler 247
Hidrosel 247
Kriptorşizm (inmemiş testis) 247
BÖLÜM 9
ŞOK ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİLERİ
Şokun tarifi 248
Şokun sınıflaması 248
Şokun fizyolojisi 248
Dissemine intravasküler koagülasyon (D.İ.K.) 250
Şokta hormonal faktörler 250
Şokta metabolizma 251
Şokta mediatörlerin durumu 252
Sempatik sistemin şoktaki rolü 252
Sempatolitikler 253
Kardiyojenik şok 254
Myokart infarktüsüne bağlı şok 254
Akut pulmoner embolizm ve akut kor pulmonale 255
Perikart tamponadı 256
Kalp ameliyatlarından dolayı olan şok 257
Septik şok 257
Hemorajik şok 259
Akut pankreatitde şok 260
Yanıklara bağlı şok 261
Anaflatik şok 261
Nörojenik (psikojenik) şok 261
Endokrin şoklar 262
Cerrahi şok 264
İrreversible şok 264
Oligemik şokta tedavinin şematik olarak gösterilmesi 265
Oligemik şokun mekanizması 265
Yanıkta şok mekanizması 266
Donmalar 266
Kanama ve tedavisi 267
Kan transfüzyonları 268
Kan transfüzyon reaksiyonları 269
Kan transfüzyonlarının diğer komplikasyonları 270
BÖLÜM 10
SIVI - ELEKROLİT - ASİT - BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
Genel bilgiler 271
Ektrasellüler su 271
Ekstrasellüler mayinin basınç ve hacmini ayarlayan faktörler 272
Su kaybı sendromu 273
Su fazlalığı sendromu 274
Sodyum kaybı sendromu 274
Primer respiratuar asidoz 276
Metabolik asidozlar 276
Respiratuar alkaloz 282
Metabolik alkalozlar 283
Hipopotasemi (metabolik alkaloz) 283
Primer aldosterinizm (metabolik alkaloz) 284
Hipokalsemi 284
Hiperkalsemi 285
Sıvı tedavisindeki kullanılan çözeltiler 285
BÖLÜM 11
CERRAHİ HASTALIKLARDA PRATİK BİLGİLER, LABORATUVAR BULGULARI VE UYGULAMALAR
Asepsi antisepsi sterilizasyon 287
Ameliyat sahasının hazırlanması 288
Ameliyat ekibinin hazırlanması 289
Antiseptiklerin genel özellikleri 289
Cerrahi antiseptikler 289
Sterilizasyon / halen ve geçmiş uygulamalar 290
Deri temizliği 290
Preoperatif ve postoperatif hazırlık ve bakım 291
Preoperatif hazırlık ve bakım 291
Postoperatif bakım 296
Küçük cerrahide anestezi 298
Ponksiyonlar 299
Subfrenik apseler 302
Pankreas kist ve tümörleri 304
Yalancı kistler (psödo kistler) 304
Pankreas kanserleri 305
Pankreas langerhans adacıklar sistemi tümörleri (islet cell adenomlar) 306
Pankreas kanserlerinin diğer bir sınıflandırılması 307
Tromboflebitler 307
Özofagus divertikülleri 308
Özofagus kanserleri 308
Pilonidal sinüs (kist) 309
Antraks (şarbon) 309
Tetanus 309
Gazlı gangren 309
Aktinomikoz 309
Diabette insulin ayarlanması 309
Kortikosteroidlerde güç ayarı 310
Perianal fistüllerde ve sinüslerde cerrahi prensipleri 310
Tiroid krizi tedavisi 310
Dehidratasyonun derecelendirilmesi 311
Kolangiografi endikasyonları 311
Hollander testi (insülin testi) 311
Tiroiditis tedavisi 311
Hipotonik mide barsak filmi 311
Trombo flebitis 311
Phlebothrombozis 311
Postkolesistektomi sendromu 311
Koledoktomi endikasyonları 311
Kolesistografide kese dolmazsa 312
Safra taşlarında komplikasyonlar 312
Antikoagülan tedavi 312
Kortizonların doz eşitliği 313
Sarılıkların tanısı 313
Karsinoid sendromun kliniği 313
Kolon kanseri yüzdeleri 313
Lugol solüsyonu 313
Total gastrektomi endikasyonları 313
Boyun diseksiyonu 314
Tiroid kanserlerinde tedavi 314
Tiroid kanserinde klinik sınıflama 315
K vitaminine bağlı kanama bozuklukları 315
Kalın barsak kanserlerinde prognoza tesir eden faktörler 315
Marjinal ülser 315
T-tüpü 316
T.Direnajının mahzurları 316
Kolostomiler 317
Kolon ve rektum kanserleri 317
Kalın barsak kanseri 318
Rektum kanseri 319
Kesilerde genel prensipler 319
Deri neoplasmaları 319
Melanomalar 320
Deri kanseri 320
Nevüslerde davranış nasıl olmalıdır 320
El yaralanmaları 321
El enfeksiyonları 321
Elin enfeksiyonları 322
Yanıklar 323
Kan hastalıklarında laboratuvar 324
Retikülositler 325
Eritrositlerin sedimantasyon sürati 325
Lökositler 326
Lökositoz çeşitleri 326
Kemik iliğinde oluşan olaylar 327
Başlıca koagülasyon testleri 328
Trombositler 329
İdrarda safra boyaları 329
Serumda bilirubin 329
Kan proteinleri 329
Kollesterol 329
Vitamin “k” yükleme testi 329
Transaminazlar 329
Alkalen fosfataslar 330
Serum demiri 330
Serum bakırı 330
Brom sülfalein testi (B.S.P.) 330
Endokrin sistem hastalıklarında laboratuvar 330
Akromegalide laboratuvar 331
Diabetes insipidus laboratuvarı 331
Cushing sendromunda laboratuvar 331
Feokromatisotamada laboratuvar 332
Addisonda laboratuvar 332
Hipotiroidizmde laboratuvar 332
Hipertrodizimde laboratuvar 332
Hiperparatiroidizmde laboratuvar 333
Hipoparatiroidizmde laboratuvar 333
Psödohipoparatiroidizmde laboratuvar 333
Psödo-psödohipoparatiroidizmde laboratuvar 333
Diabetes mellitusda laboratuvar 333
Gut hastalığında laboratuvar 334
Ürik asidi artıran haller 334
Wilson hastalığında laboratuvar 334
Akut proporfiriada laboratuvar 334
Arteriosklerozda laboratuvar 334
Kolesterinin yüksek olduğu haller 335
Hipokolesterolemi halleri 335
Lipoproteinler 335
Romatizmal hastalıklarda laboratuvar 335
Sindirim sistemi laboratuvar bulguları 336
Duodenal tubaj 336
Safranın kimyasal özellikleri 336
Pankreas salgısının laboratuvarı 337
Feçesin laboratuvar incelenmesi 337
Feçesin sıklığı 338
Feçeste pankreas enzimleri 338
Feçeste müküs çoğalması 338
Ürobilinojenin gaitadaki yeri 338
Feçesin sitolojisi 339
Böbrek fonksiyon testleri ve böbrek laboratuvarı 339
İdrar laboratuvarı 339
İdrar miktarı değişiklikleri 340
İdrarın fiziki özellikleri 341
İdrarın kimyasal özelliği 341
İdrarda albüminin değerlendirilmesi 341
İdrar mikroskopisi 343
Gebelik testi 344
Spermogram 344
Elekrolit ve mineral metabolizmasının önemi 344
Laboratuvarda enzimler 346
Normal laboratuvar değerlerini gösteren tablo 346
Beyin omurilik sıvısındaki normal element değerleri 346
Gözlüksüz görme 347

Kaynaklar 348
Dizin 350
Okunma Sayısı: 7449   |   Güncelleme Tarihi: 18.07.2018    Sayfayı Yazdır

  ULAŞIM
Prof. Dr. Mehmet KAYA
  360.Cadde (8.Cad) No:2 Demetevler ANKARA
Prof. Dr. Mehmet KAYA’ nın Diğer Siteleri:
www.mehmetkaya.net | www.temeldusunceler.com | www.elbistanafsin.com
  • Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2015 - 2021

Profesyonel Web Tasarım